תקנון

 1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 2. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
  את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
 3. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
 4. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן
  הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר
  (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
 6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים
  להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המזמין ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים לא תחייב את החברה.
 9. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
 10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.
 11. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי החברה הוא המועד הקובע לכל דבר.
 12. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שרכישת מוצר כלשהו מהאתר אינה מקנה לו זכות לקבלת שירותים אדריכליים ואו קונסטרוקטיבים כלשהם מאת האתר ואו מישל גולרוך וכי התשלום שביצע על פי אישור תנאי השימוש הינה עבור רכישת המוצר בלבד.
 13. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שרכישת מוצר כלשהו מין האתר אינה מוצר מדף ובשל כך לא תינתן אופציה לביטול עסקה ואו החלפת המוצר אלא אם המוצר אינו עומד בדרישות שאליהן האתר ואו מישל גולרוך התחייב.
 14. הלקוח מצהיר לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר ואו מישל גולרוך שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ו/או במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים.
 15. עם ביצוע רכישה באתר מצהיר הלקוח כי ידוע לו שצוות האתר רשאי להעביר פרטיו האישיים(שם ושם משפחה, תעודת זהות ומספר נייד) לגורם חיצוני,
  אלא אם הלקוח העביר מייל שבו הוא מבקש בכתב יד  מצולם ובצירוף מספר תעודת הזהות שלא להעביר את פרטיו האישיים.
 16. המשתמש באתר מאשר את צרופו למערכת הדיוור הישיר של בעלי האתר באמצעות דוא"ל, טלפון נייד או קווי. במידה והלקוח אינו מעוניין לקבל אינפורמציה מסוג זה, מתאפשר לו לבקש מאיתנו להסירו מרשימת התפוצה, ואנו נעשה זאת מיד ובשמחה ומתוך כבוד לרצונו ופרטיותו של הלקוח. בעלי האתר ו/או צוות מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לגולש או למזמין או אורח באתר, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי התנהגות הולמת או תקנון האתר.
 17. כל אדם המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר או מפעילים מטעמו.
 18. זכאות לזיכוי כספי בקורס "אוטוקאד" מותנית בתנאי שהלקוח צפה רק עד 20%, כלומר עד 2 סרטונים מכלל הסרטונים המופיעים במערכת.
 19. זכאות לזיכוי כספי בקורס "פרויקט הגמר בניהול" מותנית בתנאי שהלקוח צפה רק עד 10%, כלומר עד 7 סרטונים מכלל הסרטונים המופיעים במערכת.
דילוג לתוכן